Văn bản pháp quy

Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm theo    
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungTải về
06/2017/TT-BTC 20/01/2017 Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20/01/2017 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Đíều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC)
02/2017/NĐ-CP 09/01/2017 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán
349/2016/TT-BTC 30/12/2016 Thông tư 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
339/2016/TT-BTC 28/12/2016 Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
334/2016/TT-BTC 27/12/2016 Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán
335/2016/TT-BTC 27/12/2016 Thông tư số 335/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính Quy đình mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản
331/2016/TT-BTC 26/12/2016 Thông tư 331/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân do Bộ Tài chính ban hành
329/2016/TT-BTC 26/12/2016 Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
328/2016/TT-BTC 26/12/2016 Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
326/2016/TT-BTC 23/12/2016 Thông tư số 326/2016/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
163/2016/NĐ-CP 21/12/2016 Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước
319/2016/TT-BTC 13/12/2016 Thông tư số 319/2016/TT-BT Quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017
35/NQ-HĐND 09/12/2016 Nghị quyết 35/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, kỳ họp thứ 02 về việc điều chỉnh, bổ sung điểm D, Điều 1, vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản của Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 15 về việc dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2016; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2016
44/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Vĩnh Long
43/NQ-HĐND 09/12/2016 Nghị quyết 43/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
42/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND về việc sửa đổi khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Hội dồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 122/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh
41/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 Nghị quyết 41/2016/NQ-HĐND về việc phê duyệt chỉ tiêu đào tạo và mức hỗ trợ từ ngân sách cho từng hệ đào tạo của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng nghề công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020
40/NQ-HĐND 09/12/2016 Nghị quyết về việc thông qua Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" (gọi tắt là Dự án VILG) thực hiện tại tỉnh Vĩnh Long
12345678910...

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn