Enter Title

Văn bản pháp quy

Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm theo    
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungTải về
14/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Nghị định số 14/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
16/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Nghị định số 16/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
10/2019/NĐ-CP 30/01/2019 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
09/2019/NĐ-CP 24/01/2019 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
08/2019/NĐ-CP 23/01/2019 Nghị định số 08/2019/NĐ-CP Quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
03/2019/TT-BKHĐT 22/01/2019 Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam
03/2019/TT-BTC 15/01/2019 Thông tư số 03/2019/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến
04/2019/NĐ-CP 11/01/2019 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
01/2019/QĐ-TTg 05/01/2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030
116/2018/TT-BTC 28/12/2018 Thông tư số 116/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo giá thị trường
126/2018/TT-BTC 26/12/2018 Thông tư số 126/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"
166/2018/NĐ-CP 25/12/2018 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
165/2018/NĐ-CP 24/12/2018 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
164/2018/NĐ-CP 21/12/2018 Nghị định số 164/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng
144/NQ-HĐND K9 13/12/2018 Nghị quyết 144/NQ-HĐND K9 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
145/NQ-HĐND K9 13/12/2018 Nghị quyết 145/NQ-HĐND K9 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long
146/NQ-HĐND K9 13/12/2018 Nghị quyết 146/NQ-HĐND K9 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08
147/NQ-HĐND K9 13/12/2018 Nghị quyết 147/NQ-HĐND K9 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh
148/NQ-HĐND K9 13/12/2018 Nghị quyết 148/NQ-HĐND K9 về việc thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sử dụng vốn ngân sách Trung ương
151/NQ-HĐND K9 13/12/2018 Nghị quyết 151/NQ-HĐND K9 về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017
12345678910...

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn