Enter Title

Văn bản pháp quy

Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm theo    
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungTải về
101/2018/NĐ-CP 20/07/2018 Nghị định số 101/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
102/2018/NĐ-CP 20/07/2018 Nghị định số 102/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài
100/2018/NĐ-CP 16/07/2018 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
99/2018/NĐ-CP 12/07/2018 Nghị định số 99/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
104/NQ-HĐND K9 06/07/2018 Nghị quyết 104/NQ-HĐND K9 về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018
105/NQ-HĐND K9 06/07/2018 Nghị quyết 105/NQ-HĐND K9 về quyết định giao biên chế công chức, biên chế hội, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Vĩnh Long năm 2018
106/NQ-HĐND K9 06/07/2018 Nghị quyết 106/NQ-HĐND K9 về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh
107/NQ-HĐND K9 06/07/2018 Nghị quyết 107/NQ-HĐND K9 về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018
108/NQ-HĐND K9 06/07/2018 Nghị quyết 108/NQ-HĐND K9 về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018
109/NQ-HĐND K9 06/07/2018 Nghị quyết 109/NQ-HĐND K9 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 06 về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long
110/NQ-HĐND K9 06/07/2018 Nghị quyết 110/NQ-HĐND K9 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn vay ODA Chính phủ Áo để thực hiện dự án Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long
112/NQ-HĐND K9 06/07/2018 Nghị quyết 112/NQ-HĐND K9 về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
113/NQ-HĐND K9 06/07/2018 Nghị quyết 113/NQ-HĐND K9 về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
114/NQ-HĐND K9 06/07/2018 Nghị quyết 114/NQ-HĐND K9 về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch xây dựng thủy lợi tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
115/NQ-HĐND K9 06/07/2018 Nghị quyết 115/NQ-HĐND K9 về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
116/NQ-HĐND K9 06/07/2018 Nghị quyết 116/NQ-HĐND K9 về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
117/NQ-HĐND K9 06/07/2018 Nghị quyết 117/NQ-HĐND K9 về việc thông qua Quy hoạch phát triển dịch vụ vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
118/NQ-HĐND K9 06/07/2018 Nghị quyết 118/NQ-HĐND K9 về việc thông qua Quy hoạch đấu nối với đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
119/NQ-HĐND K9 06/07/2018 Nghị quyết 119/NQ-HĐND K9 về việc thông qua Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
120/2018/NQ-HĐND K9 06/07/2018 Nghị quyết 120/2018/NQ-HĐND K9 ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long
12345678910...

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn