Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Mẫu biểu chỉ tiêu thống kê theo Thông tư 15/2013/TT-BTC

Công báo tỉnh Vĩnh Long

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Mẫu biểu chỉ tiêu thống kê theo Thông tư 15/2013/TT-BTC

Công báo tỉnh Vĩnh Long

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

 Số lượt truy cập
 Thủ tục thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Đóng
Thời gian thực hiện:
 
1. Căn cứ:
- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính Phủ về việc ban hành qui chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của qui chế quản lý đầu tư và xây dựng.
- Căn cứ nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính Phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP.
- Căn cứ Quyết định số 3376/2001/QĐ-UBT ngày 02/11/2001 & QĐ số 1766/2005/QĐ-UB ngày 28/07/2005 của UBND Tỉnh Vĩnh Long V/v ban hành quy chế phân cấp quản lý đầu tư XDCT.
- Căn cứ Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2006 của bộ Tài Chính V/v Hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.
 
2. Hồ sơ gồm có:

Số TT
Thành phần hồ sơ
Biểu mẫu
Số lượng
(Bản chính,sao)
Yêu cầu chứng thực
1
Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của Chủ đầu tư
 
01 bản chính
 
2
Báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo qui định
 
02 bộ chính
 
A
Đối với Dá hoàn thành gồm các biểu 01,02,03,04,05,06,07,08/QTDA
 
 
 
B
Đối với các hạng mục công trình hoàn thành gồm các biểu 01,02,03,04,05,06/QTDA
 
 
 
C
Đối với Dá quy hoạch hoàn thành, QT chi phí chuẩn bị đầu tư của các Dá hủy bỏ gồm các biểu 07,08,09/QTDA
 
 
 
 
B.Cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
01/QTDA
 
 
 
Các văn bản pháp lý có liên quan
02/QTDA
 
 
 
Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm
03/QTDA
 
 
 
Quyết toán chi phí đầu tư đề nghị quyết toán
04/QTDA
 
 
 
Tài sản cố định tăng
05/QTDA
 
 
 
Tài sản lưu động bàn giao
06/QTDA
 
 
 
Tình hình thanh toán và công nợ của dự án
07/QTDA
 
 
 
Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư
08/QTDA
 
 
 
Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
09/QTDA
 
 
3
Danh mục chứng từ kèm theo như sau :
 
 
 
 
Chủ trương đầu tư, sửa chữa
 
bản chính hoặc bản sao
 
 
Chỉ định thầu lập Báo cáo đầu tư hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi
 
bản chính hoặc bản sao
 
 
Hợp đồng lập Báo cáo đầu tư hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi + Biên bản bàn giao hồ sơ + Thanh lý hợp đồng
 
Bản chính
 
 
Kết quả thẩm định dự án đầu tư + Quyết định phê duyệt Báo cáo đầu tư hoặc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi
 
-nt-
 
 
Quyết định phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư ( nếu có)
 
-nt-
 
 
Lệ phí thẩm định dự án đầu tư ( Biên lai thu tiền hoặc chứng từ thanh toán) ( nếu có)
 
-nt-
 
 
Quyết định chỉ định thầu khảo sát thiết kế , lập dự toán
 
bản chính hoặc bản sao
 
 
Hợp đồng khảo sát thiết kế + Biên bản nghiệm thu & bàn giao hồ sơ + bản thanh lý hợp đồng
 
-nt-
 
 
 
Hồ sơ thiết kế dự toán
 
-nt-
 
 
Hợp đồng thẩm định dự toán - Thiết kế + Thanh lý hợp đồng + Hoá đơn VAT
 
-nt-
 
 
Báo cáo kết quả thẩm định dự toán - thiết kế
 
-nt-
 
 
Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán
 
bản chính
 
 
Quyết định chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu
 
bản chính hoặc bản sao
 
 
Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu + Biên bản bàn giao hồ sơ + Thanh lý hợp đồng
 
-nt-
 
 
Hồ sơ mờI thầu
 
-nt-
 
 
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu
 
-nt-
 
 
Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
 
-nt-
 
 
Chỉ định thầu giám sát kỹ thuật thi công
 
-nt-
 
 
Hợp đồng giám sát thi công + Thanh lý hợp đồng + Báo cáo giám sát
 
-nt-
 
 
Hợp đồng bảo hiểm công trình + Thanh lý hợp đồng
 
-nt-
 
 
Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thi công + Thanh lý hợp đồng
 
-nt-
 
 
Biên bản thí nghiệm vật liệu, kết cấu BT, cốt thép, đo đạc hoàn công.
 
bản chính hoặc bản sao
 
 
Bản thanh toán khốI lượng hoàn thành + Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
 
bản chính hoặc bản sao
 
 
Các biên bản nghiệm thu từng giai đoạn + Biên bản nghiệm thu các hạng mục công trình, nhật ký công trình.
 
-nt-
 
 
Các hóa đơn thiết bị, bảng thông báo thẩm định giá (nếu thiết bị cần thẩm định), chứng từ vật tư không có trong thông báo giá, bảng chiết tính những chi tiết được tự làm tạm tính trong tổng dự toán được duyệt
 
-nt-
 
 
Bảng tổng hợp giá trị đề nghị quyết toán (XL, TB, chi khác), KL theo DT, khối lượng phát sinh tăng giảm được duyệt.
 
-nt-
 
 
Bảng kê chi phí ban QLDA nếu được thành lập theo từng Dá.
 
-nt-
 

In Ấn