LÃNH ĐẠO NGÀNH TÀI CHÍNH VĨNH LONG TỪ 1945- NAY

 

 Ông Hoàng Như Trừu: Uỷ viên tài chính Uỷ ban kháng chiến - hành chính tỉnh Vĩnh Long (Sau cách mạng tháng 8/1945)
Ông Lê Văn Chất: Trưởng ban Quản thủ tỉnh Vĩnh Long (Năm 1946)
Trần Văn Vững (Ba Vững): Uỷ viên tài chính Uỷ ban kháng chiến - hành chính tỉnh Vĩnh Long (1947), Trưởng Ty Tài chính tỉnh Vĩnh Trà (1951)

Ông Huỳnh Văn Thái (Ba Thái) - Trưởng Ban Kinh tài tỉnh Vĩnh Long (từ 1962 - 1968)

  Ông Lê Hữu Phỉ (Sáu Thân) - Phó Ban Kinh tài tỉnh Vĩnh Long (từ 1965), Trưởng Ban Kinh tài tỉnh Vĩnh Long (từ 1969)
  Ông Trần Văn Thọ (Sáu Thọ) - Phó Ban Kinh tài tỉnh Vĩnh Long (từ 1969)
 


 Ông: Dương Văn Nhã (Sáu Thợ)

Phó Ban kinh tài tỉnh Vĩnh Long (từ 1973), Trưởng Ty Tài chính Vĩnh Long (từ 1974), Trưởng ty Tài chính tỉnh Cửu Long (1976-1977)

   Ông Lương Ngọc Mai (Hai Mai) - Phó Ty Tài chính tỉnh Vĩnh Long (từ 1974), Phó Ty Tài chính tỉnh Cửu Long (1976-1980), Trưởng Ty Tài chính tỉnh Cửu Long (1980-1983), Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cửu Long (1984-1986)
 
 Ông
Phan Văn Hớn (Năm Khẩn) - Trưởng Ty Tài chính tỉnh Cửu Long (1978-1979), 
   
Ông Nguyễn Văn Rỡ (Tám Mỹ)
- Phó Ty Tài chính tỉnh Cửu Long (1976-1990)
   

Ông Nguyễn Minh Hiến (Tám Quýt)
- Phó Ty Tài chính tỉnh Cửu Long (1976-1987)
   Ông Trịnh Hải Vân (Hai Vân)
- Phó Ty Tài chính tỉnh Cửu Long (1977-1986), Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cửu Long (1987-1992)

   Ông Lê Minh Trí (Tư Trí)
- Phó Ty Tài chính tỉnh Cửu Long (1978-1989)
   
Ông Mai Hữu Kính (Hai Kính)
- Phó Ty Tài chính tỉnh Cửu Long (1979-1990)
   
Ông Lê Phúc Thanh (Bé Hai)
- Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cửu Long (1983-1986)
 
 Ông Đoàn Hải Vân (Hai Chon) - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cửu Long (1985-1992) 
   Ông Trần Văn Y (Mười Thọ)
- Phó Giám đốc sở Tài chính tỉnh Cửu Long (1988-1992)
 
 Bà Phan Tuyết Hạnh (Ba Hạnh) - Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Vĩnh Long (1992-2000)
   Ông Nguyễn Duy Hòa
- Phó Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Vĩnh Long (1992-2000), Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long (Từ 2011-2010)
   Bà Nguyễn Thị Năm (Năm Thu)
- Phó Giám đốc Sờ Tài chính - Vật giá tỉnh Vĩnh Long (1992-2000)
   Ông Phạm Thành Khôn - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Vĩnh Long (1998-2003)

   


Bà Huỳnh Ngọc Sang
- Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh vĩnh Long (Từ 2001 - 2009   )

  Ông Nguyễn Quốc Thái - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long (Từ 2002 - 2008 )
  Ông Trương Hải Phương - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long (2010 - 2015)
   
Bà Lê Thị Nhung
- Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long (2009 - 2015), Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long (từ 2016 - nay)
  Bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long (2012 - nay)
   Ông Hồ Văn Đường
- Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long ( 2008 - nay)
   Ông Nguyễn Mạnh Hùng
- Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long (2017 - nay)

 

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn